Kategoriler

Kaldarbek Koilubaytegin/Калдарбек Койлубайтегин Kategoriler

Күн нурунун Күн нурунун көзүн көрбөй соолуган, Шүүдүрүмдөй мен да эбак ооругам. Тагдырыма миң таарыныч айтсам да, Бошотподу ак арзууму торунан. Өткүн болуп төгүп, кайра басылып, Ак сүйүүсү кызыл гүлдөй ачылып. Канчалаган сулуу кыздар арзуусун, Айталбастан карегине жашырып. Сыздап-сыздап кыз жүрөгүн жаралайт, Талкаланган күзгү сымал чачылып. Шамал айдап кеткен жалгыз кайыктай, Сезимимдин жарааттары айыкпай, Кыздын […]

Досчулук Досчулук канча ыйык болсо дагы, Ийилип-ийилбестен мөмө шагы.. Башыңа ташпиш түшүп-түшпөй жатып, Пардасы сыйырылып… кара-агы… Миң досуң бир ирмемде миң кубулуп, Далысын салып … артта кара тагы… Шол ирмем гана көзүң ачыларын, Жан дүйнөң бир силкинип чачыларын. Билгенде.. аттиң дейсиң..кайдан билдиң, Таштарга айланарын алтындарың… Кан достор жойпуланып талкан чыгып, Ооруңу колдон албай качырарын… А […]

Жүрөктүн муңдуу Жүрөктүн муңдуу ыйын угалбастан,Тагдырдын тайкылыгын туйалбастан.Кармашкан колдор жиптей үзүлгөнү,Бир жолду эки кылдык уялбастан. Сен кеттиң…көз ирмемде кайым болуп,Чекиттей катып турдум муздай тоңуп.Шол ирмем жүрөгүмү жипсиз байлап,Кетипсиң мени менен катуу ооруп. Билбедим, сен да билбей жүргөндүрсүң,Мен күйсөм мендей эле күйгөндүрсүң.Жаралуу жүрөгүмүн ыйын угуп,Мен кантип сүйсөм шондой сүйгөндүрсүң. Жүрөктүн түпкүрүндө жанын кыйган,Арзууму барбы бирөө-жарым тыйган.Бир […]

Шам да өчкөн Шам да өчкөн, жагалбадым,Эшикти да жабалбадым.Жан дүйнөмдө муңдуу чарчоо,Түн бир оокум.Жаталбадым. Бейгам асман уйку салган,Айды жандап жылдыз жанган.Сүтак гана түндү жарат,Сенин үнүң сыяктанган. Бу турмуштун тозоктугун,Жан кайгыга окшоштугун.Билип туруп таңыркаган,Саймаланган жомоктугун. Сен экөөбүз калдык билбей,Билсек деле акыл кирбей.Кеттиң ары кайрылбайсың,Жашың төгүп кайгырбайсың.Менде болсо ишенч өлбөй,Бүгүн деле таңымдайсың… Калдарбек Койлубайтегин /Kaldarbek Koilubayteginwww.kafiye.net Mum […]

Жолукпастыр Жолукпастыр күндө сулуу чырайлуу,Көздөрүчү… көзү мөлтүр кумарлуу…Сырлуу нуру оргумадай атылып,Арзуулары дубаланган тумарлуу. Жаным чыгып кетелекте кайтайын,Гүл болбосом деле арзуум айтайын.Таппай калдым, же кеттимби адашып,Же кеттиңби адаштырып атайын. Бут үзүлүп түшкүчөктү жүгүрдүм,Кычыгына төрт көчөнүн үңүлдүм.Көкүрөктү ээлеп өксүк таарынса,Ага болбой муштай болуп түйүлдүм… Бу тагдыр го жолуктуруп айттырбай,Көздөрүңчү..көзүңө баш бактырбай.Жүрөгүңү жүрөк көрүп бүтөлек, Кайыптардай арман кылып […]

Дүйнөсү кең Дүйнөсү кең, бүт ааламды батырган,Айылымда бар таарыныч…жашырган.Бир кездерде тагдыр экөө сүйлөшүп,Башка жактан бизге бакыт таптырган. Сагынычты жүрөктөргө катканбыз,Кусалыкка көңүл дагы айтканбыз.Киндик каның тамган жериң кол булгап,Чакыралек шашып-пушуп кайтканбыз. О айылым, айылдаштар жылдыз көз,Барсыңарбы ,көкүрөктө кыргыз сөз.Дат баспаган алтындарым ак көңүл,Силер менен гана бүтүн окшойт бу өмүр. Чаң сапырган көчөм жайып кучагын,Теректерим шуулап сайып […]

Жылдыз көздүүулуу түрктөр аман бол! Алмустактан бүр ачылып гүлдөгөн, Соолубастан дүр чачылып бүрдөгөн.Сөзүн багып, тилин, дилин аярлап,Сууга чөкпөй, жалын отко күйбөгөн.Аалам жолу улуу түрктөр баскан жол,Жылдыз көздүү улуу түрктөр аман бол!О Түркия, боорум айрылгыс,Таарынсам да мага таарынгыс.Улуу каган Эрдоганым үмүтүм,Кең ааламдын койну табылгыс.Түрк атасы улуу Эрдоган,Сенден бүтүп ушул гүл заман,Түрк дүйнөсү дүйнө түркүгү,Сени менен гана […]